Trang thiết bị & phạm vi hoạt động


Giang Nam Logistics hiện đang vận hành và khai thác một số phương tiện chủ yếu sau: