Nửa đầu năm 2011 có 5 thị trường Việt Nam nhập siêu trên 1 tỷ USD